© COPYRIGHT 2020 VARASCHIN STUDIO

Pino Caso

Torino, 2003